Kraków, dnia 06.02.2014 r.


Szanowny Pan
Bronisław Komorowski
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa

Szanowna Pani
Ewa Kopacz
Marszałek Sejmu
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa

Szanowny Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
ul. Wiejska 6
00-902 Warszawa

Szanowny Pan
Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Szanowny Pan
Marek Biernacki
Minister Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11
00-950 WarszawaPETYCJA
w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej

Zarząd Ars Legis – Stowarzyszenia im. Św. Ivo Helory – Patrona Prawników oraz niżej wymienieni prawnicy, a także osoby przygotowujące się do wykonywania profesji prawniczej – aplikanci oraz studenci prawa – zwracają się do P.T. Państwa, jako do kompetentnych władz Rzeczypospolitej Polskiej, z petycją podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany ustaw: Prawa o adwokaturze, Prawa o notariacie, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, umożliwiającej dodanie zwrotu „Tak mi dopomóż Bóg” do rot ślubowań prawniczych.

W załączeniu przedkładamy projekt ustawy przygotowany przez Stowarzyszenie.

UZASADNIENIE

W naszej ocenie za przyjęciem poprawki do przedmiotowych ustaw przemawiają następujące argumenty:

1. Zawód prawnika jako professio. Argumenty historyczne.

Prawnicy od starożytności należeli do trzech klasycznych professiones, czyli zawodów, przed których podjęciem składało się publiczną przysięgę (po łacinie professio, stąd nazwa profesjonalista): lekarza, duchownego i prawnika. Każdy z tych zawodów charakteryzował się tym, że jego przedstawiciele zajmowali się najważniejszymi przejawami życia człowieka, zwłaszcza wtedy, gdy był on zdany na pomoc drugiego: gdy potrzebował pomocy w chorobie (w czym zwracał się do lekarza), gdy potrzebował wsparcia duchowego (w czym miał pomóc duszpasterz – duchowny), oraz wreszcie gdy miał trudności w uregulowaniu swych relacji z innymi ludźmi – czuwanie nad właściwymi, czyli sprawiedliwymi relacjami społecznymi było właśnie zadaniem prawnika. Prawnik ma bowiem zawsze służyć sprawiedliwości.

Stąd, z racji poważnej odpowiedzialności wymagano, aby kandydaci do wykonywania zawodu prawniczego składali publiczną przysięgę. Przysięga ta miała stać na straży wartości przyświecających zawodowi, a także chronić ludzi, którzy uciekali się pod opiekę prawną. Prawnicza wiedza lub związana z nią władza nad innymi ma służyć dobru człowieka, ale źle wykonywana – może mieć niszczące skutki.

Przysięga prawnicza miała w przeszłości wymiar zawsze religijny. Jeśli chodzi o porządek prawny naszego kraju, wystarczy sięgnąć do odpowiednich ustaw obowiązujących w II Rzeczypospolitej (1). Ostatecznie ślubowanie zostało pozbawione jakiegokolwiek religijnego odniesienia w okresie PRL, gdzie państwo narzucało obowiązkowy światopogląd materialistyczno-ateistyczny.

Na szczęście, okres narzucania ideologii typowy dla państwa totalitarnego mamy już za sobą, co również znalazło wyraz w treści Konstytucji i ustaw regulujących wykonywanie najważniejszych urzędów. Niestety, zmiana nie została uwzględniona w prawniczych ustawach korporacyjnych.

Złożenie ślubowania jest w pracy prawnika nadal szczególnie ważne. Stąd też warto, by osoby składające ślubowanie mogły się odwołać do tego, co najistotniejsze w ich systemie wartości – w przypadku osób wierzących zatem także do wiary w Boga. Będzie to wyraz słusznego włączenia indywidualnych przekonań religijnych do publicznego zobowiązania o charakterze prawnym, a efektem może być tylko wzmocnienie działania na rzecz dobra wspólnego, na którym przecież zależy wszystkim członkom społeczeństwa.

2. Możliwość złożenia ślubowania ze słowami „Tak mi dopomóż Bóg” przez przedstawicieli innych zawodów prawniczych.

W obecnym stanie prawnym Sędzia Trybunału Konstytucyjnego, Sędzia Sądu Najwyższego, sędzia sądów powszechnych oraz prokurator, a także aplikanci kształcący się w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury mogą, w świetle treści obowiązujących ustaw (2), zakończyć swoje ślubowanie słowami „Tak mi dopomóż Bóg”.

W tej sytuacji uniemożliwienie składania ślubowania w tej formie adwokatom, radcom prawnym, notariuszom i komornikom stanowi niespójność systemu prawa, której nie da się wytłumaczyć. Zgodnie z klasyczną zasadą wnioskowania a fortiori, jeżeli możliwość dodania inwokacji do treści swojego ślubowania ma sędzia rozstrzygający sprawy, dlaczego takiej możliwości pozbawieni są prawnicy (adwokaci, radcowie prawni), którzy mają charakter tylko i wyłącznie pełnomocników procesowych stron? Tym bardziej dotyczy to komorników i notariuszy, którzy nie pełnią co do zasady żadnych funkcji procesowych.

3. Zgodność proponowanego rozwiązania z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

Proponowane rozwiązanie jest w pełni zgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Już bowiem zgodnie z treścią samej Konstytucji przysięgę Prezydenta (art. 130) i ślubowanie parlamentarzystów (art. 104) można zakończyć słowami „Tak mi dopomóż Bóg”. Skoro taką możliwą formę ślubowania przewiduje Konstytucja dla stanowiących prawo, to logiczną tego konsekwencją powinno być stworzenie takiej samej możliwości dla stosujących prawo, a zatem dla adwokatów, radców prawnych, notariuszy i komorników.

Podkreślić trzeba, że zgodnie z art. 25 ust. 2 Konstytucji władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym.

Proponowane rozwiązanie stanowi konkretyzację normy wyrażonej w tym przepisie, stwarza bowiem możliwość na wyrażenie przez osoby wierzące swoich przekonań w bardzo ważnym aspekcie działalności publicznej, jaką jest pełnienie zawodu zaufania publicznego. Jednocześnie proponowane rozwiązanie nie zmusza nikogo do ujawniania swojego światopoglądu, gdyż zakończenie ślubowania w ten sposób byłoby wyłącznie fakultatywne.

Na sam koniec, warto przywołać Preambułę naszej Konstytucji. Sama jej treść – ze wskazanymi zaznaczeniami – niech stanowi godne uzasadnienie załączonego projektu.

KONSTYTUCJA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 kwietnia 1997 r.
PREAMBUŁA
W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny,
odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie,
my, Naród Polski - wszyscy obywatele Rzeczypospolitej,
zarówno wierzący w Boga
będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna,
jak i nie podzielający tej wiary,
a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł,
równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego - Polski,
wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach,
nawiązując do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej,
zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku,
złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie,
świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra Rodziny Ludzkiej,
pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane,
pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność,
w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem,
ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej
jako prawa podstawowe dla państwa
oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot.
Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali,
wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka,
jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi,
a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej.

Wierzymy, iż niniejsza inicjatywa spotka się ze słusznym odzewem ze strony jej Adresatów, przedstawicieli prawowitych i demokratycznie wybranych Władz Rzeczypospolitej Polskiej.

W załączeniu przedkładamy P.T. Adresatom podpisy osób najbardziej zainteresowanych – popierających petycję prawników, aplikantów oraz studentów prawa.

Załączając wyrazy szacunku,

  • Roman Sygulski, Prezes Stowarzyszenia, adwokat
  • Joanna Greguła, Wiceprezes Stowarzyszenia, notariusz
  • Karol Tatara, Wiceprezes Stowarzyszenia, radca prawny
  • Władysław Wójcik, Wiceprezes Stowarzyszenia, radca prawny
  • Maciej Drogoń, Skarbnik Stowarzyszenia, radca prawny
  • Marcin Rozmus, Sekretarz Stowarzyszenia, aplikant radcowski

ZAŁĄCZNIKI:
1. Projekt zmiany ustawy Prawa o adwokaturze, Prawa o notariacie, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji
2. Lista prawników, aplikantów oraz studentów prawa popierających projekt
3. Publikacja - dr G. Maroń, Instytucja ślubowania adwokackiego w polskim porządku prawnym, Przegląd Prawa Publicznego nr 2/2012, Wyd. Lexis Nexis Polska Sp. z o.o.

1

Teksty ślubowań adwokackich szczegółowo opisuje dr G. Maroń, Instytucja ślubowania adwokackiego w polskim porządku prawnym, Przegląd Prawa Publicznego nr 2/2012, Wyd. Lexis Nexis, s. 6, który załączamy do niniejszej petycji; natomiast tekst przysięgi notariuszy zgodnie z art. 10 § 1 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. Prawo o notarjacie (Dz. U. 1933 r., nr 84, poz. 609) miał następujące brzmienie: „Pomny dobra Państwa i godności powierzonego mi stanowiska, przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu i Wszechwiedzącemu, że obowiązki notarjusza spełniać będę zgodnie z prawem i słusznością, władzom przełożonym okazywać będę posłuch i poszanowanie, a w postępowaniu swem kierować się będę zasadami honoru i uczciwości”.

2

Por. Art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. 1997 r., nr 102, poz. 643); art. 27 § 1 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. 2013 r., poz. 499); art. 66 i art. 150 § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2013 r., poz. 427); art. 45 ust. 4 z dnia 20 czerwca 1985 r. ustawy o prokuraturze (Dz. U. 2011 r., Nr 270, poz. 1599); art. 24 i art. 30 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. 2012 r., poz. 1230).Podpisz Petycję Prawników
Uzupełnij.Przekroczona max. ilość znaków.
Uzupełnij.Przekroczona max. ilość znaków.
Uzupełnij.Zły format.Przekroczona max. ilość znaków.
Uzupełnij.Przekroczona max. ilość znaków.
Zawód: Proszę wybrać zawód.
Stopień/Tytuł naukowy:
Zgoda jest wymagana do złożenia podpisu. Wypełniając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ars Legis - Stowarzyszenie im. Św. Ivo Helory - Patrona Prawników w celach kontaktu i informacji o jego działalności statutowej. Polityka prywatności

 

  Do tej pory Petycję podpisało 1024 osób.

 
Tytuł Imię Nazwisko Zawód Miasto
Prof. dr hab. Wacław Uruszczak Prawnik – Nauczyciel akademicki Kraków
Maciej Zaborowski Adwokat Warszawa
Kamila Knopek Prawnik Kraków
Janina Mędrala Radca prawny Kraków
Maciej Knopek Radca prawny Kraków
Hubert Kubik Aplikant adwokacki Warszawa
Andrzej Rabenda Prawnik Kraków
Barbara Ludwikowska-MIchniak Radca prawny Kraków
Sylwia Lesiewicz Asystent sędziego Żyrardów
Łukasz Bartha Aplikant radcowski Warszawa
Grzegorz Zaborowski Radca prawny Warszawa
Łukasz Leńczuk Prawnik Kraków
Piotr Derlatka Radca prawny Kraków
Marek Suchan Aplikant radcowski Kraków
Łukasz Trojanowski Student prawa Katowice
Małgorzata Domeredzka Aplikant radcowski Jasło
Łukasz Sygocki Aplikant adwokacki Chełm
Alicja Jasińska Prawnik Chełm
dr Bartłomiej Wróblewski Prawnik – Nauczyciel akademicki Poznań
Mateusz Ozdarski Student prawa Kraków
Joanna Miodyńska Aplikant radcowski Kraków
Jakub Banaś Prawnik Kraków
Aleksandra Maciejewska Student prawa Mikołów
Mateusz Kaliński Student prawa Kraków
Marcin Pilch Adwokat Kraków
Katarzyna Narożnik Student prawa Radom
Katarzyna Smarz Radca prawny Lublin
Weronika Maria Goszcz Student prawa Opoczno
Anna Dąbrowska Aplikant radcowski Warszawa
Michał Bronisz Aplikant adwokacki Chełm
Adam Królik Student prawa Kraków
Mateusz Palian Aplikant radcowski Kraków
Ewelina Posłajko Adwokat Kraków
Patryk Kosterka Student prawa Lublin
Izabela Lipiecka Student prawa Lublin
Piotr Miły Student prawa Lublin
Piotr Pełka Student prawa Lublin
Krzysztof Przybyła Aplikant komorniczy Kraków
Jakub Gromniak Student prawa Lublin
Marcin Ziąber Student prawa Kielce
Joanna Chrzanowska Aplikant radcowski Warszawa
Mateusz Krupa Student prawa Lublin
Paweł Cichosz Adwokat Lublin
Jakub Pokoj Student prawa Kraków
Małgorzata Turek Student prawa Przemyśl
Jakub Horodyski Aplikant radcowski Kraków
Wojciech Piwowarczyk Prawnik Kraków
Karol Krzysztoń Radca prawny Kraków
Michał Woś Student prawa Kraków
Paulina Piękoś Student prawa Kraków
Przemysław Grabowski Prawnik – Urzędnik Warszawa
Tomasz Bednarczyk Aplikant radcowski Warszawa
dr Wojciech Arndt Prawnik – Nauczyciel akademicki Kraków
Rafał Doboszewicz Aplikant radcowski Chełm
Adam Kempa Aplikant adwokacki Warszawa
Józef Chyc-Kuros Student prawa Zakopane
Przemysław Humięcki Student prawa Warszawa
Zuzanna Rakowicz Student prawa Poznań
Wojciech Nowosad Student prawa Chełm
Joanna Potocka Radca prawny Warszawa
Tomasz Kempka Student prawa Lublin
Joanna Drogoń Prawnik Tychy
Maciej Lepich Prawnik Tychy
Maciej Szczepaniak Aplikant radcowski Wrocław
Katarzyna Drogoń-Lepich Prawnik Tychy
Marek Legutko Aplikant radcowski Piekary
Michał Kochański Aplikant radcowski Warszawa
Mateusz Kostecki Prawnik Łańcut
Kamil Stolarski Prawnik Kraków
Barbara Gawrońska Radca prawny Kraków
Marzena Jaworek Aplikant radcowski Jasło
Aleksandra Czajkowska Student prawa Opoczno
Paulina Konieczny Prawnik Kraków
Adriana Konieczny Aplikant radcowski Kraków
Michał Gottwald Student prawa Ciechocinek
Paulina Michoń Aplikant radcowski Radomsko
Mateusz Kula Aplikant komorniczy Częstochowa
Krzysztof Gottwald Sędzia Ciechocinek
Aleksandra Kluczewska-Rupka Aplikant adwokacki Kraków
Krzysztof Stopkowicz Adwokat Jasło
Tomasz Stecko Student prawa Lublin
Marcin Wądołek Aplikant adwokacki Kraków
Adrian Misiejko Student prawa Lublin/Mońki
Łukasz Mazurek Aplikant adwokacki Szczecin
Justyna Debrzak Aplikant adwokacki Kraków
Szymon Data Student prawa Wodzisław Śląski
Anna Tylec Student prawa Kraków
Kacper Górski Student prawa Kraków
Dariusz Lasocki Radca prawny Warszawa
Anna Świeżewska Aplikant radcowski Warszawa
Przemysław Michalewicz Notariusz Bytom
Joanna Michalewicz Radca prawny Bytom
Wojciech Michalewicz Notariusz Bytom
Sebastian Rutkowski Prawnik Warszawa
Wioleta Sposób Student prawa Lublin
Stanisław Chmiela Prawnik Kraków
Jakub Tolasz Student prawa Kraków
Jakub Tobor Prawnik Radzionków
Anna Rudek Radca prawny Przemyśl
Martyna Gałdecka Student prawa Bydgoszcz
Karolina Materka Aplikant radcowski Ruda Śląska
Karol Schmidt Prawnik Kraków
Tomasz Kisiel Student prawa Kraków
Anna Plebanek Aplikant adwokacki Radłów
Paweł Nowak Student prawa Bytom
Wojciech Matus Aplikant radcowski Kraków
dr Andrzej Drogoń Prawnik – Nauczyciel akademicki Tychy
Karol Molendowski Aplikant adwokacki Radom
Dominika Nowak Aplikant radcowski Kraków
Justyna Ryszka Student prawa Opole
Maciej Ogórek Student prawa Łącko
Karol Peret Aplikant adwokacki Lublin
Michał Pawłucki Student prawa Tomaszów Lubelski
Agata Skorupska - Cymbaluk Aplikant radcowski Wrocław
Wojciech Niedoba Prawnik Kraków
Patryk Kowalczyk Student prawa Toruń
Marzena Rudnik Prawnik Chocznia
Zuzanna Jęcek Student prawa Kraków
Monika Nawłoka Student prawa Kraków
Maciej Toroń Aplikant radcowski Kraków
Wojciech Tomczak Aplikant radcowski Warszawa
Adam Bidziński Prawnik Kazimierza Wielka
Urszula Rosół Student prawa Kraków
Michał Szymański Student prawa Radom
Wojciech Zalewski Student prawa Wrocław
Katarzyna Klimowicz Student prawa Kraków
Filip Warowny Student prawa Kraków
Kamil Zahorski Student prawa Kraków
Bartłomiej Dziliński Aplikant radcowski Warszawa
Damian Pieniek Student prawa Biała Podlaska / Lublin
Joanna Godzwon Aplikant radcowski Ostróda
Tomasz Kocurek Prawnik Kraków
Piotr Sosnowski Aplikant radcowski Nadarzyn
Piotr Karol Krajewski Aplikant adwokacki Warszawa
Gerard Górecki Adwokat Przyrów
Robert Barkała Aplikant adwokacki Warszawa
Adriana Nitkiewicz Student prawa Wizna
Włodzimierz Florian Baran Sędzia Kraków
Jakub Gawroński Aplikant radcowski Kraków
Tomasz Kurpas Adwokat Łaziska Górne
dr Grzegorz Żmij Prawnik – Nauczyciel akademicki Mikołów
Przemysław Dziąg Aplikant radcowski Warszawa
Leszek Gąska Prawnik Kraków
Bartosz Czerwiński Aplikant adwokacki Warszawa
dr Grzegorz Maroń Prawnik – Nauczyciel akademicki Rzeszów
Konrad Mazur Student prawa Kłecko
Ewelina Kurowska Aplikant radcowski Warszawa
Michał Hady Aplikant radcowski Warszawa
Daniel Anweiler Adwokat Bielsko-Biała
Jan Leonkiewicz Student prawa Lublin/Kraków
Katarzyna Stasik Aplikant radcowski Skierniewice
Jan Kwaśniak Aplikant radcowski Warszawa
Agnieszka Lech Radca prawny Lublin
Piotr Kopeć Aplikant radcowski Kraków
Łucja Janiszewska Aplikant notarialny Nowy Targ
Paweł Dziwiński Student prawa Kraków
Monika Pacocha Aplikant adwokacki Warszawa
Joanna Kośmider Aplikant radcowski Kraków
Karolina Maj Student prawa Klimontów
Andrzej Kaja Aplikant radcowski Mszana Dolna
Ewelina Kubańska Aplikant radcowski Warszawa
Małgorzata Mazurek Student prawa Trzcinica
Andrzej Kojro Radca prawny Mińsk Mazowiecki
Małgorzata Bidzińska Notariusz Kazimierza Wielka
Rafał Dorosiński Aplikant adwokacki Warszawa
Magdalena Chlanda Notariusz Kraków
Mikołaj Pedrycz Aplikant radcowski Warszawa
Sebastian Kaleta Aplikant radcowski Warszawa
Wojciech Marszałek Student prawa Kraków
Bartosz Pęczkowski Student prawa Lublin
Rafał Pytko Student prawa Sędziszów Małopolski
Łukasz Owczarski Aplikant radcowski Sztum
Marta Sokołowska Aplikant radcowski Kraków
Małgorzata Chudzik Student prawa Kraków
Bożena Pałęga Aplikant komorniczy Chrzanów
Paulina Rok Radca prawny Warszawa
Wojciech Broda Student prawa Kraków
Szymon Zachura Student prawa Stryszawa
Nikodem Bernaciak Student prawa Warszawa
Marcin Frąckowiak Aplikant radcowski Siemianowice Śląskie
Bartłomiej Włosiński Adwokat Tychy
Jan Zalewski Student prawa Kraków
Bartosz Rojek Student prawa Starachowice
Jacek Wojdyło Notariusz Katowice
Damian Szczepaniak Student prawa Kraków
Izabela Skowrońska Aplikant adwokacki Warszawa
dr Grzegorz Skrobotowicz Prawnik – Nauczyciel akademicki Lublin
Marek Kaczyński Radca prawny Rybnik
Anna Sroka Student prawa Lublin
Andrzej Nowarski Prawnik Warszawa
Przemysław Mazurek Student prawa Lubin
Mateusz Czarnecki Aplikant radcowski Warszawa
Robert Tabaszewski Aplikant adwokacki Lublin
Adam Florczyk Aplikant radcowski Siestrzanki
Karolina Chwist Aplikant adwokacki Kraków
Urszula Sępioł Student prawa Lublin
Maciej Burda Adwokat Kraków
Agnieszka Ścięgosz Aplikant radcowski Warszawa
Karolina Napiórkowska Aplikant radcowski Piaseczno
Anna Dużyńska-Pucha Aplikant radcowski Warszawa
Mateusz Małek Aplikant radcowski Warszawa
Ewa Stanecka Aplikant radcowski Piastów
Aleksandra Gąsiorek Student prawa Kraków
Katarzyna Nowakowska Student prawa Kraków
Marta Okapińska Aplikant adwokacki Lublin
Urszula Kwiatkowska Student prawa Radom
Piotr Janaszek Student prawa Łuków
Katarzyna Burda Adwokat Kraków
dr hab. Bogdan Węgrzyn Prawnik – Nauczyciel akademicki Tarnów
Piotr Selwa Aplikant adwokacki Lublin
Katarzyna Łyczko Student prawa Kraków
Barbara Klauser Adwokat Lublin
Wioletta Nowak Aplikant radcowski Tarnobrzeg/Kraków
Jan Popławski Student prawa Warszawa
Magdalena Homenda Student prawa Warszawa
Barbara Bożek Radca prawny Lublin
Damian Pietrzyk Aplikant adwokacki Warszawa
Roman Kusz Adwokat Katowice
Łukasz Jarski Adwokat Katowice
Damian Piętka Aplikant adwokacki Bielsko-Biała
dr Norbert Karczmarczyk Student prawa Poznań
Tomasz Kosakowski Adwokat Olsztyn
Anna Tymolewska Radca prawny Olsztyn
Jacek Grabowski Adwokat Kraków
Krzysztof Podgórski Komornik Kraśnik
Sławomir Kowalski Aplikant adwokacki Warszawa
Leszek Sierputowicz Aplikant radcowski Lidzbark Warmiński
Michał Olchowik Aplikant radcowski Piecki
Anna Wandzel Adwokat Bielsko-Biała
Kamil Dobrenko Aplikant radcowski Olsztyn
Tomasz Lewandowicz Aplikant radcowski Suwałki
Andrzej Prószyński Radca prawny Olsztyn
Radosław Pałosz Student prawa Kraków
Łukasz Wędziński Aplikant radcowski Warszawa
Paweł Chorowski Notariusz Jastrzębie-Zdrój
Dawid Jopek Aplikant adwokacki Bystra
dr hab. Marian Mikołajczyk Prawnik – Nauczyciel akademicki Katowice
Rozalia Hans Adwokat Bochnia
Agnieszka Domoń Asystent sędziego Wieliczka
Ewelina Wyraz Aplikant notarialny Tarnowskie Góry
Jakub Walawski Adwokat Kraków
Paweł Karsznia Aplikant radcowski Warszawa
Jacek Gniewek Aplikant radcowski Tarnów
Magdalena Talaga Aplikant adwokacki Sucha Beskidzka
Monika Dąbrowska Prawnik – Urzędnik Wołomin
Mariusz Cebulski Prawnik Sośnicowice
Szczepan Lenartowicz Prawnik Kraków
Paweł Kuźniar Student prawa Szczecin
Arkadiusz Jackowski Aplikant radcowski Warszawa
Anna Maternia Student prawa Rzeszów
Bogumiła Kaszowska Adwokat Jaworzno
Tadeusz Smolczewski Radca prawny Katowice
dr Piotr Kociubiński Adwokat Biała Podlaska
Rafał Słowik Adwokat Kraków
Wojciech Rajski Adwokat Nowy Targ
Małgorzata Liśkiewicz Adwokat Kraków
Michał Mazurek Adwokat Kraków
Szymon Buniak Adwokat Kraków
Piotr Wojdan Adwokat Kraków
Bogdan Matłok Adwokat Dębica
Artur Wrodarczyk Student prawa Radzionków
Maciej Pietrzykowski Adwokat Kraków
Patrycja Niedbała Student prawa Będzin
Paweł Słomski Prawnik Nowogard
Tomasz Suchanski Aplikant radcowski Katowice
Paweł Kuglarz Radca prawny Kraków
Maria Rybska Aplikant adwokacki Kraków
Maria Nowakowska Adwokat Muszyna
Martyna Bizan Prawnik Ostrów Wielkopolski
Jacek Lewko Adwokat Kraków
Mateusz Kamiński Student prawa Kraków
Marek Grzelaczyk Prawnik Zamość
Michał Brudziński Student prawa Kraków
Katarzyna Orszulak Aplikant adwokacki Bielsko-Biała
Władysław Pociej Adwokat Kraków
Wiesław Morawski Prawnik Przemyśl
Karol Patalon Aplikant radcowski Olsztyn
Ryszard Pałosz Adwokat Kraków
Maciej Szpunar Prawnik – Urzędnik Józefów
Marcin Truszkowski Notariusz Zawiercie
Anna Mazur Adwokat Kraków
Paweł Firlej Aplikant adwokacki Kraków
Franciszek Michera Adwokat Warszawa
Konrad Firlej Adwokat Kraków
Justyna Miechowska Adwokat Kraków
Marek Knapczyk Adwokat Jabłonka
Agnieszka Kurczewska Aplikant radcowski Piecki
Paweł Jacek Piekło Radca prawny Łańcut
Andrzej Sopata Adwokat Kraków
Piotr Szczepanek Student prawa Kraków
Paweł Walenta Aplikant notarialny Gliwice
Tomasz Świeboda Radca prawny Katowice
Izabela Niedźwiecka Adwokat Kraków
Małgorzata Ochman Adwokat Kraków
Agnieszka Jafernik Aplikant adwokacki Bielsko-Biała
Paweł Łoboda Asesor komorniczy Grójec
Marcin Wiśniewski Adwokat Kraków
Marcin Smolczewski Aplikant radcowski Katowice
Agata Młynarska Aplikant adwokacki Kraków
Wojciech Osak Adwokat Lublin
Agnieszka Kosińska Aplikant radcowski Wrocław
Przemysław Kosiński Aplikant radcowski Wrocław
Ewa Zagata Radca prawny Tarnów
Agnieszka Zielińska - Heluszka Adwokat Kraków
Robert Gierszewski Adwokat Szczecin
Piotr Świstak Aplikant adwokacki Dębica
Bartłomiej Tęczar Aplikant adwokacki Strzyżów
Tomasz Międlar Adwokat Rzeszów
Agnieszka Ancyparowicz Radca prawny Warszawa
Ewa Morawski Prawnik Toruń
Agnieszka Drzewiecka Aplikant adwokacki Kraków
Łukasz Podsiadło Adwokat Zakopane
Monika Chrzanowska Aplikant adwokacki Tychy
Tomasz Biela Aplikant adwokacki Myślenice
Mariusz Cieślik Adwokat Lublin
Wojciech Pielesz Adwokat Lublin
Rafał Królik Aplikant adwokacki Dęblin
Katarzyna Kaliszewska Aplikant adwokacki Lublin
Magdalena Mościcka Aplikant adwokacki Lublin
Maksymilian Czornyj Aplikant adwokacki Lublin
Anna Zając Radca prawny Kraków
Agnieszka Herda Aplikant adwokacki Lublin
Jarosław Pajer Adwokat Lublin
Aleksandra Narowska Aplikant adwokacki Zamość
Magdalena Sobczyńska Adwokat Dąbrowa Tarnowska
Mirosław Boruta Aplikant radcowski Warszawa
Laura Frysztacka Student prawa Jastrzębie-Zdrój
Piotr Ptak Aplikant adwokacki Zamość
Adriana Widomska Adwokat Kraśnik
Paulina Dylda Aplikant adwokacki Lublin
Małgorzata Betlej Adwokat Lublin
Miłosz Pawelczyk Student prawa Wolsztyn
Mariusz Badura Student prawa Kraków
Anna Bator Aplikant adwokacki Lublin
dr Michał Bieniak Adwokat Warszawa
Paweł Nowak Radca prawny Warszawa
Jacek Piekarski Aplikant adwokacki Płock
Diana Sztetner Student prawa Tomaszów Lubelski
Radosław Kozłowski Aplikant adwokacki Lublin
Małgorzata Hałabiś-Wachowska Adwokat Kraśnik
Teresa Thiel-Ornass Sędzia Gdynia
Edyta Błażewicz Aplikant radcowski Toruń
Iwona Kania Aplikant radcowski Tychy
Wojciech Pętlicki Aplikant adwokacki Lublin
Prof. dr hab. Wojciech Dajczak Prawnik – Nauczyciel akademicki Poznań
Adam Bajger Adwokat Piekary Śląskie
Agnieszka Kaźmierczak Aplikant radcowski Toruń
Magdalena Piotrowska-Gawron Aplikant radcowski Kraków
Maria Hałun Radca prawny Tarnów
Władysława Sygulska Radca prawny Wieluń
Szymon Stańko Aplikant radcowski Kraków
Barbara Martynowska Adwokat Mikołów
Przemysław Wojtacha Aplikant adwokacki Chełm
Krzysztof Staniek Radca prawny Kraków
Maria Cichoń-Szepczyńska Radca prawny Kraków
Magdalena Szepczyńska Radca prawny Kraków
Michał Mazurek Radca prawny Kraków
Paweł Szwedziński Radca prawny Kraków
Wiktor Marcin Nowak Radca prawny Kraków
Maria Piech-Bońkowska Radca prawny Nowy Sącz
Magdalena Sośniak-Jagielińska Radca prawny Kraków
Jakub Michalski Aplikant radcowski Kraków
Maciej Smolczewski Aplikant radcowski Katowice
dr Paweł Witkowski Notariusz Siewierz
Andrzej Twaróg Radca prawny Warszawa
Magdalena Mazoń Witkowska Notariusz Siewierz
Alina Waszęda Radca prawny Kraków
dr Michał Pośpiech Notariusz Rybnik
Marcin Olszówka Prawnik – Nauczyciel akademicki Warszawa
Arkadiusz Cichocki Sędzia Gliwice
dr Tomasz Banach Komornik Zgierz
Jędrzej Maśnicki Student prawa Warszawa
Andrzej Świtalski Prawnik – Urzędnik Warszawa
Krystyna Wolak Radca prawny Nowy Sącz
Wojciech Świtalski Student prawa Warszawa
Amadeusz Kaczmar Student prawa Wrocław
Szymon Prześniak Student prawa Lublin
Wojciech Haniszewski Adwokat Kraków
Krzysztof Labe Adwokat Kraków
dr Michał Zawiślak Prawnik – Nauczyciel akademicki Lublin
Maria Sornek Aplikant radcowski Mikołów
Jolanta Bugajska-Wierzbicka Adwokat Katowice
Jakub Dziechciarz Student prawa Chruszczobród
Mariusz Muzalewski Adwokat Warszawa
Tymoteusz Barański Adwokat Warszawa
Paweł Ludwiniak Prawnik Sokołów Podlaski
Anna Madej Student prawa Olesno
Joanna Oczkowska Aplikant adwokacki Kraków
Radosław Praga Aplikant adwokacki Kraków
Konrad Kołodziejski Aplikant adwokacki Kraków
Kinga Rusek Aplikant adwokacki Kraków
Weronika Strukowska-Kozień Aplikant adwokacki Olkusz
Beata Rozmus Aplikant adwokacki Bukowina Tatrzańska
dr Maciej Dybowski Prawnik – Nauczyciel akademicki Poznań
Tomasz Pilarski Prawnik – Urzędnik Płock
Marta Lisiakiewicz Aplikant adwokacki Kraków
Dorota Zuber Adwokat Bielsko-Biała
Adam Mordalski Aplikant adwokacki Kraków
Maciej Marzec Radca prawny Bydgoszcz
Tomasz Koellner Aplikant adwokacki Kraków
Tomasz Rowiński Adwokat Lublin
Beata Sałdan Radca prawny Giebułtów k/Krakowa
Roman Lubiniecki Radca prawny Kraków
Weronika Skuta Aplikant adwokacki Kraków
Tomasz Gawarecki Aplikant adwokacki Kraków
Robert Staud Aplikant adwokacki Kraków
Karolina Mazur Aplikant radcowski Kraków
Joanna Skólimowska Student prawa Lublin
Marta Krzysik Student prawa Kraków
Grzegorz Majka Aplikant adwokacki Kraków
Marcin Batóg Aplikant adwokacki Kraków
Paulina Kozak Student prawa Mińsk Mazowiecki
Bartłomiej Barańczuk Aplikant adwokacki Lublin
Joanna Rybicka Aplikant radcowski Kraków
Rafał Kaczor Aplikant komorniczy Starachowice
Piotr Szweda Komornik Wodzisław Śląski
Mateusz Krzeczowski Aplikant radcowski Kraków
Szymon Topa Radca prawny Olsztyn
Marcin Szarama Aplikant adwokacki Bytom
Bernadetta Latała-Nowakowska Aplikant adwokacki Kraków
Agnieszka Kus Student prawa Lublin
dr Grzegorz M. Kowalski Prawnik – Nauczyciel akademicki Kraków
Adam Ryś Radca prawny Kraków
Alicja Czubak Aplikant radcowski Kraków
Krzysztof Bokwa Student prawa Kraków
Stanisław Wojciechowski Sędzia Warszawa
Krzysztof Śmieja Notariusz Tarnowskie Góry
Agnieszka Kacała Radca prawny Tarnów
Konrad Stolarski Radca prawny Kraków
dr Paweł Litwiński Adwokat Kraków
Anna Lekarczyk Radca prawny Tarnów
Jan Cichoń Radca prawny Kraków
Agata Pęgiel-Kornecka Adwokat Kraków
Edyta Nachman Adwokat Kraków
Adam Klimczyk Adwokat Kraków
Tomasz Waśniowski Radca prawny Kraków
Michał Górecki Radca prawny Kraków
Magdalena Sekuła Radca prawny Kraków
Wiktor Powiłajtis Radca prawny Kraków
Jarosław Borucki Radca prawny Kraków
Kinga Łabanowicz Radca prawny Kraków
Marcin Banasik Adwokat Kraków
Paweł Wójcik Radca prawny Kraków
Joanna Świerta Radca prawny Kraków
Małgorzata Bac-Matuszewska Adwokat Kraków
Piotr Marciniak Adwokat Kraków
Dawid Kądzielawa Radca prawny Nowy Sącz
Aneta Mendrek Adwokat Kraków
Anna Czowicka -Gajda Radca prawny Kraków
Leszek Świerczek Radca prawny Kraków
Katarzyna Matuszewska Radca prawny Trzciana
Andrzej Mikulski Radca prawny Kraków
Michał Słomka Radca prawny Kraków
Marcin Mioduszewski Radca prawny Kraków
Wojciech Gliściński Radca prawny Nowy Targ
Kamil Turek Radca prawny Kraków
dr Michał Kobylarz Radca prawny Kraków
Tomasz Bielesz Radca prawny Kraków
Marcin Kościelniak Radca prawny Kraków
Beata Chodorowska-Kęcik Adwokat Bochnia
Mariusz Machnik Student prawa Sosnowiec
Gabriela Pawlus Adwokat Kraków
Joanna Dubel Radca prawny Olkusz
Tomasz Iwasyk Radca prawny Kraków
Jakub Radłowski Radca prawny Kraków
Łukasz Chabasiński Aplikant radcowski Poznań
Switłana Szewczuk Aplikant radcowski Kraków
Dorota Biernacka Radca prawny Kraków
dr Małgorzata Kożuch Adwokat Kraków
Paweł Kowalczyk Adwokat Warszawa
Maciej Krzyżanowski Adwokat Kraków
Magdalena Lesiuk Aplikant radcowski Poznań
dr Arkadiusz Radwan Adwokat Kraków
Piotr Korzeniowski Prawnik – Nauczyciel akademicki Tarnów
Władysław Michalik Adwokat Nowy Sącz
Anna Szajna - Olszowy Aplikant adwokacki Kraków
Magdalena Miszkiewicz Aplikant adwokacki Kraków
Paweł Szmurło Aplikant adwokacki Kraków
Natalia Goślicka Radca prawny Poznań
dr Maria Lewandowicz Prawnik – Nauczyciel akademicki Gdańsk
dr Robert Szostak Prawnik Olsztyn
dr Michał A. Kowalski Prawnik – Nauczyciel akademicki Kraków
Aleksy Miarkowski Prawnik Warszawa
dr Jakub Czepek Prawnik – Nauczyciel akademicki Olsztyn
Jakub Stolarek Prawnik Poznań
dr Artur Olechno Prawnik – Nauczyciel akademicki Białystok
dr Wojciech Federczyk Prawnik – Nauczyciel akademicki Warszawa
dr Adam Czarnota Prawnik – Nauczyciel akademicki Bialystok
dr Justyna Krzywkowska Prawnik – Nauczyciel akademicki Olsztyn
Marek Wocka Aplikant radcowski Opole
Jan Holocher Notariusz Kraków
dr Piotr Prusinowski Sędzia Olsztyn
Magdalena Kowalewska Prawnik Poznań
dr Artur Nowacki Prawnik – Nauczyciel akademicki Warszawa
Kalikst Nagel Prawnik – Nauczyciel akademicki Poznań
Krzysztof Skoczeń Notariusz Krynica-Zdrój
Ewa Żochowska-Zalewska Notariusz Kraków
dr hab. Eva Gajda Prawnik – Nauczyciel akademicki Toruń
Roman Wendelski Notariusz Kraków
Paweł Przygucki Aplikant aplikacji sędziowskiej Łódź
Paweł Libertowski Radca prawny Poznań
dr Lidia Fiejdasz Prawnik – Nauczyciel akademicki Lublin
dr Piotr Sadowski Prawnik – Nauczyciel akademicki Opole
dr Justyna Nawrot Prawnik – Nauczyciel akademicki Gdańsk
dr hab. Anna Łabno Prawnik – Nauczyciel akademicki Katowice
dr Bartłomiej Gliniecki Prawnik – Nauczyciel akademicki Gdańsk
Małgorzata Owczarska Prawnik Łódź
Maciej Oborski Aplikant adwokacki Świdwin
dr Maciej Pichlak Prawnik – Nauczyciel akademicki Wrocław
dr hab. Andrzej Szymański Prawnik – Nauczyciel akademicki Kędzierzyn - Koźle
Michał Owczarek Prawnik Łódź
dr Marcin Lemkowski Adwokat Poznań
Łukasz Genstwa Aplikant adwokacki Jarocin
dr Jacek Zieliński Prawnik – Nauczyciel akademicki Olsztyn
dr Urszula Drozdowska Prawnik – Nauczyciel akademicki Białystok
Joanna Cicio Notariusz Kraków
dr Marcin Smaga Radca prawny Kraków
Lidia Serwacka Notariusz Tarnów
dr Jerzy Serwacki Prawnik – Nauczyciel akademicki Kraków
dr Piotr Szwedo Prawnik – Nauczyciel akademicki Kraków
Zdzisław Zarzycki Prawnik Kraków
Łukasz Łukowski Prawnik – Nauczyciel akademicki Łódź
Prof. dr hab. Tadeusz Karol Jasudowicz Prawnik – Nauczyciel akademicki Bydgoszcz
dr Anna Trela Prawnik – Nauczyciel akademicki Poznań
dr hab. Stanisław Bożyk Prawnik – Nauczyciel akademicki Białystok
Krzysztof Pawlak Adwokat Łódź
Paweł Warias Notariusz Żabno
dr Marek Jaśkowski Prawnik – Nauczyciel akademicki Warszawa
dr Magdalena Wilczek-Karczewska Prawnik – Nauczyciel akademicki Warszawa
Prof. dr hab. Andrzej Zoll Prawnik – Nauczyciel akademicki Konary
Bartosz Migas Aplikant komorniczy Łódź
dr hab. Ewa Ferenc-Szydełko Prawnik – Nauczyciel akademicki Wrocław
Radosław Chorabik Notariusz Kraków
Prof. dr hab. Krzysztof Drzewicki Prawnik – Nauczyciel akademicki Gdańsk
Jerzy Korwin Małaczynski Prawnik – Nauczyciel akademicki Opole
dr Marcin Marcinko Prawnik – Nauczyciel akademicki Kraków
Amadeusz Małolepszy Radca prawny Łódź
dr Paweł Czarnecki Prawnik – Nauczyciel akademicki Kraków
dr hab. Piotr Stec Prawnik – Nauczyciel akademicki Zabrze
dr Marcin Stębelski Prawnik – Nauczyciel akademicki Warszawa
dr Marta Skrodzka Prawnik – Nauczyciel akademicki Białystok
Magdalena Płachta Notariusz Pińczów
dr Agnieszka Stępkowska Prawnik – Nauczyciel akademicki Warszawa
dr Jacek Szczot Prawnik – Nauczyciel akademicki Lublin
dr Krzysztof Koźmiński Prawnik – Nauczyciel akademicki Warszawa
dr Paweł Wojciechowski Prawnik – Nauczyciel akademicki Warszawa
dr hab. Aleksander Stępkowski Prawnik – Nauczyciel akademicki Warszawa
Magdalena Półtorak Kostrzewska Prawnik – Nauczyciel akademicki Poznań
Romualda Firek Notariusz Zielonki
dr Maciej Ślifirczyk Prawnik – Nauczyciel akademicki Warszawa
dr hab. Robert Jastrzębski Prawnik – Nauczyciel akademicki Warszawa
Renata Sycz Asystent sędziego Wrocław
Dorota Kłos- Wasińska Sędzia Łódź
Prof. dr hab. Andrzej Borodo Prawnik – Nauczyciel akademicki Toruń
dr hab. Jarosław Mikołajewicz Prawnik – Nauczyciel akademicki Poznań
dr Agnieszka Gutkowska Prawnik – Nauczyciel akademicki Warszawa
dr hab. Marcin Krajewski Prawnik – Nauczyciel akademicki Warszawa
Wojciech Włodarczyk Adwokat Warszawa
Anna Pawlak Prawnik – Nauczyciel akademicki Opole
Łukasz Jończyk Adwokat Warszawa
Konrad Figurski Radca prawny Poznań
Michał Górski Prawnik Warszawa
dr Maciej Lubiszewski Prawnik – Nauczyciel akademicki Olsztyn
Jakub Kotowski Prawnik Łódź
dr hab. Tomasz Bąkowski Prawnik – Nauczyciel akademicki Gdańsk
dr hab. Marek Andrzejewski Prawnik – Nauczyciel akademicki Szczecin, Poznań, Warszawa
dr Daniel Książek Radca prawny Kraków
Tomasz Górnikowski Notariusz Jordanów
Karolina Dobrowolska Student prawa Katowice
dr Marcin Mielczarek Prawnik – Nauczyciel akademicki Łódź
dr hab. Helena Szewczyk Radca prawny Katowice
dr Paweł Blajer Prawnik – Nauczyciel akademicki Kraków
Magdalena Korzekwa Prawnik Warszawa
Małgorzata Szczyrbak Aplikant notarialny Kraków
Adam Gębala Adwokat Puławy
dr Agnieszka Gajda Radca prawny Gdańsk
Damian Szczerbaty Student prawa Warszawa
Aleksandra Stefańska Aplikant komorniczy Tumlin
Andrzej Szteleblak Komornik Końskie
Magdalena Trojanowska Aplikant komorniczy Końskie
Michał Barański Aplikant komorniczy Końskie
Anna Kątnik-Mania Aplikant adwokacki Słupsk
Katarzyna Randzio-Sajkowska Adwokat Warszawa
dr Łukasz Marzec Prawnik – Nauczyciel akademicki Kraków
Agata Jaworska Student prawa Warszawa
Małgorzata Wiaderek Aplikant adwokacki Kraków
Bogdan Chudoba Adwokat Kraków
Stanisława Wadas-Matysiak Radca prawny Kraków
Andrzej Kasprzyk Radca prawny Myślachowice
Piotr Anioł Student prawa Kraków
Jan Górski Adwokat Warszawa
dr Waldemar Uziak Prawnik – Nauczyciel akademicki Gdańsk
dr Michał Domagała Prawnik – Nauczyciel akademicki Lublin
Mateusz Schulz Asesor komorniczy Bytom
Bernard Piechota Adwokat Łódź
Małgorzata Kosturek Radca prawny Kraków
dr Karolina Maria Wyrwińska Prawnik – Nauczyciel akademicki Krakó
dr Wojciech Witkowski Prawnik – Nauczyciel akademicki Lublin
Mateusz Baran Aplikant radcowski Zwoleń
Łukasz Pińciurek Aplikant adwokacki Warszawa
Izabela Chałupka Aplikant radcowski Kraków
dr Paweł Bała Adwokat Rzeszów
Józef Adam Domaradzki Adwokat Kielce
Łukasz Banatkiewicz Adwokat Kielce
Magdalena Frydler Adwokat Kielce
dr Tomasz Jezierski Adwokat Kraków
Piotr Maria Wierzbanowski Adwokat Miechów/Kraków
dr Andrzej Adamczyk Adwokat Kielce
Małgorzata Blach-Solek Adwokat Jaslo
Piotr Jagiełło Aplikant radcowski Łagiewniki Nowe
Krzysztof Wyderka Aplikant radcowski Warszawa
Andrzej Bielak Aplikant adwokacki Kraków
Konrad Kamiński Adwokat Kielce
Łukasz Chechelski Prawnik Jaworzno
Kamil Wróblewski Student prawa Warszawa
Magdalena Janecka Aplikant radcowski Pabianice
Krzysztof Słobodzian Adwokat Kazimierza Wielka /woj. Świętokrzyskie
Irena Skrzyniarz Adwokat Kielce
Tomasz Adamczyk Adwokat Kielce
Michał Godlewski Radca prawny Poznań
Jacek Klimanek Radca prawny Bluszczów
Kajetan Rajski Student prawa Kraków
Dominik Sęczkowski Aplikant radcowski Łódź
Karolina Migacz Student prawa Biała Niżna/Lublin
Rafał Graczyk Asystent sędziego Mierzyce
Grzegorz kozub Asystent sędziego warszawa
Jolanta Tokarska Radca prawny Kraków
Maria Czech Aplikant radcowski Kraków
Ewa Kiszka Aplikant adwokacki Knurów
dr DAWID KOKOT Prawnik – Urzędnik Lubliniec
Joanna Królikowska Radca prawny Warszawa
Bartłomiej Janyga Radca prawny Poznań
Mateusz Węc Student prawa Kraków
Bartosz Pilc Student prawa Poznań
Anna Jawor Student prawa Warszawa
Mateusz Odachowski Student prawa Rzeszów
Krzysztof Lisiecki Aplikant radcowski Gdynia
Alicja Leszczyńska Student prawa Poznań
Krzysztof Sosnowski Adwokat Nadarzyn
Kinga Reizer Student prawa Rzeszów
Karolina Tesznar Student prawa Kraków
Piotr Wróblewski Aplikant adwokacki Oświęcim
Krzysztof Budzyński Student prawa Błędów
Sylwia Zowczak Student prawa Lublin
Alicja Bezuch Student prawa Rydułtowy
Andrzej Mikosz Radca prawny Poznań
Krzysztof Kaczorowski Student prawa Racibórz
Sławomir Ślusarczyk Aplikant notarialny Kraków
dr Krzysztof Szczucki Prawnik – Nauczyciel akademicki Warszawa
Rafał Wawrzyńczyk Aplikant radcowski Kraków
Jan Matuszkiewicz Prawnik – Urzędnik Milanówek
Wojciech Grecki Aplikant adwokacki Warszawa
Dawid Stasiak Student prawa Lipowa
Mariusz Bakalarz Student prawa Lublin
Liliana Jędrzejewska Sędzia Szczecin
Beata Kovalcuk Student prawa Kraków
Michał Stachyrak Student prawa Rzeszów
Michał Stempin Radca prawny Piekary Śląskie
Marcin Makowski Radca prawny Warszawa
Dominika Leszczyńska Student prawa Częstochowa
Jan Górak Student prawa Lublin
Andrzej majchrzak Prawnik Warszawa
Marcin Jędrzejewski Sędzia Szczecin
Tomasz Wlazło Prawnik Warszawa
joanna wisła-truty Student prawa kraków
Adam Jankowski Student prawa Poznań
Daniel Dawidowski Aplikant adwokacki Sopot
Alicja Kolonko Sędzia Bielsko-Biała
Tomasz Dębowski Student prawa Radom
Magdalena Więckowska Student prawa Warszawa
Elżbieta Stasińska Student prawa Suwałki
Aleksander Sztramski Prawnik Toruń
Rafał Jakubowski Prawnik Nowy Sącz
Marcin Gerasik Prawnik Warszawa
Bartosz Zalewski Student prawa Kraśnik
Justyna Sawicka Student prawa Toruń
Grzegorz Kryg Student prawa Wrocław
Diana Siek Aplikant adwokacki Warszawa
Agnieszka Krasnodębska Aplikant adwokacki Warszawa
Maciej Krogel Student prawa Wrocław
Piotr Kliber Student prawa Wrocław
Szymon Mikos Student prawa Pasieka Otfinowska
Krzysztof Koch Student prawa Gliwice
Jędrzej Zdzisław Jabłoński Student prawa Łódź
Piotr Maciaszek Student prawa Kowale
Bartłomiej Wiklański Student prawa Dąbrowa Tarnowska
Jakub Gawron Student prawa Tarnów
Grzegorz Piasecki Student prawa Warszawa
Justyna Krajewska Prawnik Rzeszów
Marta Nowicka Radca prawny Gdynia
Mariusz Książek Student prawa Częstochowa
Monika Skibniwska-Żygadło Aplikant adwokacki Warszawa
Marek Ratajczak Asystent prokuratora Rybnik
Wojciech Dobosz Radca prawny Nowy Sącz
Marcin Jadwiszczok Radca prawny Gdańsk
Barbara Uszko-Dudzińska Prawnik – Urzędnik Warszawa
Andrzej Jasiński Aplikant komorniczy Siedlce
Przemysław Piątek Aplikant radcowski Bydgoszcz
Emilia Żuchowska Aplikant radcowski Kraków
Aleksandra Frelek Student prawa Warszawa
Magdalena Konieczny Prawnik – Urzędnik Kraków
Jakub Matan Aplikant radcowski Katowice
Hubert Lary Radca prawny Wrocław
Marcin Iwanowski Aplikant adwokacki Warszawa
Filip Krężel Aplikant adwokacki Wrocław
Zuzanna Gądzik Aplikant radcowski Lublin
Przemysław Sotowski Aplikant radcowski Lublin
Bartosz Czupryniak Student prawa Poznań
Krzysztof Czerwiński Adwokat Warszawa
Patryk Rejs Student prawa Poznań
Marcin Łasiński Prawnik Warszawa
Przemysław Przybylski Student prawa Brwinów
Marek Steinhoff Student prawa Gliwice
Krzysztof Szura Aplikant radcowski Mielec
Łukasz Sobczyk Aplikant komorniczy starachowice
Janusz Roszkiewicz Student prawa Warszawa
dr hab. Michał Królikowski Prawnik – Nauczyciel akademicki Warszawa
KATARZYNA ŁUBIK Prawnik – Urzędnik WARSZAWA
Sebastian Sitkiewicz Student prawa Wrocław
Mateusz Zieliński Student prawa Gdańsk
Przemysław Piesik Adwokat Gdynia
Michał Wardeński Aplikant radcowski Kalisz
Maciej Durbas Aplikant adwokacki Kraków
Arkadiusz Cieśniewski Prawnik Toruń
Marcin Kurak Aplikant radcowski Łódź
Patryk Sokołowski Aplikant aplikacji sędziowskiej Piaseczno
Jędrzej Henryk Gryko Student prawa Szczecin
ANNA GAWIOR Prawnik KOŃSKIE
Tomasz Mielke Adwokat Warszawa
Sebastian Ożóg Student prawa Kraków
Jędrzej Liberacki Student prawa Tczew
Szymon Domek Adwokat Bydgoszcz
Joanna Wędrychowska Aplikant adwokacki Warszawa
Anna Blicharz Radca prawny Biłgoraj
Adrian Zimny Student prawa Gniewkowo
Piotr Wincenciak Aplikant radcowski Warszawa
Dominil Hebda Student prawa Radom
Adrian Wieczorkiewicz Student prawa Olsztyn
Teresa Michalska Student prawa Medyka
Mateusz Musiński Student prawa Lubartów
Marcin Morawiec Student prawa Gliwice
Grzegorz Dąbrowski Aplikant radcowski Nowy Sącz
Mirosław Ośko Aplikant aplikacji sędziowskiej Olsztyn
dr Magdalena Sykulska-Przybysz Adwokat Tczew
dr Karol Siemaszko Asystent sędziego Poznań
Rafał Koniecek Adwokat Warszawa
Magdalena Niedzielska Aplikant radcowski Warszawa
Remigiusz Skiba Student prawa Lublin
Piotr Biczak Aplikant adwokacki Wrocław
Łukasz Piskorek Adwokat Lublin
Marcin Bartyński Aplikant radcowski Wrocław
Mateusz Czyżykowski Aplikant adwokacki Łódź
Leszek Polak Student prawa katowice
Zenon Ilcewicz Prawnik Otwock
Andżelika Kołecka Prawnik Warszawa
Dorota Czermańska Radca prawny Banino
Karina Ośko Student prawa Olsztyn
dr Marta Ordon Prawnik – Nauczyciel akademicki Lublin
Magdalena Fertak Adwokat Warszawa
Marek Łopuszański Adwokat Warszawa
Grzegorz Bienek Radca prawny Żory
Gabriela Bajor Student prawa Cmolas
Michał Boruczkowski Aplikant adwokacki Poznań
Małgorzata Krywko Radca prawny Monachium
Ewa Wójcik Student prawa Warszawa
Olaf Szczypiński Student prawa Warszawa
Ada Kobylinska Adwokat Łodz
Mateusz Prus Student prawa Lublin
Tomasz Ginalski Student prawa Kraków
Karolina Szymańska Asystent sędziego Cudnów
dr Karol Pachnik Adwokat Warszawa
Marcin Mazur Radca prawny Marki
dr Piotr Zamelski Prawnik – Nauczyciel akademicki Opole
Tomasz Drażniowski Student prawa Kraków
Katarzyna Grześkowiak Radca prawny Warszawa
Marcin Ożóg Prawnik Kraków
Anna Świerzewska Student prawa Toruń
Michał Jucyk Aplikant radcowski Konin
Przemysław Kozdój Radca prawny Warszawa
Kinga Sowa Aplikant radcowski Tarnów
Monika Sowa Aplikant radcowski Tarnów
dr Olgierd Pankiewicz Adwokat tel. 693 722 999
Dominik Matusiak Aplikant radcowski Gdańsk
Paweł Czarnopyś Prawnik Wrocław
Michał Szabaga Aplikant radcowski Przemyśl
Agata Kręglicka Student prawa Lublin
Krystian Stoltmann Student prawa Lębork
ANDRZEJ WILCZYŃSKI Radca prawny CHORZÓW
Jakub Jasiński Radca prawny Bielsko-Biała
Dawid Siedlecki Student prawa Kraków
Maciej Kowalski Student prawa Łódź
Krzysztof Strojny Prawnik Rzeszów
Piotr Cioch Student prawa Lubaczów
Konrad Lewandowski Student prawa Wrocław
Anna Januszkiewicz Student prawa Ruda Śląska
dr Piotr Sosiński Radca prawny Wałbrzych
Agata Grosicka Student prawa Nowogard
Jakub Ożarowski Aplikant radcowski Radom
Mateusz Mąkosa Student prawa Radom
Adam Kempisty Student prawa Gdańsk
dr Łukasz Pikuła Prawnik – Nauczyciel akademicki stalowa Wola
Maciej Rodowicz Adwokat Warszawa
Jolanta Gorska Prawnik warszawa
Dawid Wicha Radca prawny Lublin
Konrad Krzysztof Wójtowicz Student prawa Warszawa
Seweryn Cieślik Student prawa Przysucha
Justyna Paulina Mazurek Student prawa Warszawa
Michał Łapiński Aplikant radcowski Białystok
Paweł A. Łączkowski Radca prawny Poznań
Miłosz Łaski Student prawa Lipce Reymontowskie
Marcin Drozd Radca prawny Tychy
Julia Bogacz Student prawa Kłobuck
Kamila Szubryt Student prawa Kraków
Iga Kluz Student prawa Kraków
Katarzyna Pasek Radca prawny Łódź
Kamil Dobosz Aplikant radcowski Kraków
Arkadiusz Król Radca prawny Wrocław
Marek Sobka Aplikant radcowski Pobiedziska
Damian Klimczak Student prawa Kraków
Agnieszka Magdalena Świergała Student prawa Kraków
Przemysław Apostolski Student prawa Zabierzów
Emil Krasowski Student prawa Kielce
aminata traore Student prawa Kraków
Joanna Bączyk Student prawa Warszawa
Katarzyna Jurko-Siembida Radca prawny Lublin
dr Karol Dobrzeniecki Radca prawny Toruń
Michał Maliński Student prawa Opole
Adam Gątarz Student prawa Pszczyna
Wojciech Cebulski Student prawa Bielsko-Biała
Patryk Palczewski Student prawa Kraków
Karolina Krawczyk Student prawa Kraków
Sebastian Gałczyński Student prawa Pabianice
Łukasz Stanisławowski Student prawa Gdynia 2010
Róża Klak Radca prawny Zielonki
Józef Wręczycki Prawnik Rzeszów
Tomasz Stanislawski Student prawa Szczepidło
Przemysław Kosiński Radca prawny Toruń
Paulina Polte Student prawa Opole
Konrad Chlebda Student prawa Kraków
Szymon Szwedziński Student prawa Kędzierzyn-Koźle
Katarzyna Siemienkiewicz Student prawa Warszawa
Krystian Jarosz Student prawa Kraków
Marcin Kot Student prawa Lublin
Natalia Mrożek Aplikant aplikacji sędziowskiej Chabówka
Katarzyna Ryba Student prawa Kraków
Andrzej Matowski Student prawa Słupsk
Robert Sadren Student prawa Warszawa
Kamil Mikulski Student prawa Wrocław
Michał Urbańczyk Student prawa Lublin
Marek Andrzej Kozak Aplikant adwokacki Koszalin
Aleksandra Borodynko Student prawa Wrocław
Maciej Migus Prawnik łódź
Aleksandra Połchowska Student prawa Koszalin
Tomasz Sroczyński Student prawa Kraków
Szymon Migała Aplikant radcowski Bydgoszcz
Patrycja Góralska Student prawa Ostrowiec Św./ Kraków
Piotr Budrewicz Aplikant adwokacki Warszawa
Mateusz Machalski Aplikant adwokacki Pruszków
Tomasz Surdej Aplikant adwokacki Zagnańsk
Tadeusz Jedliczka Student prawa Włoszczowa
Małgorzata Majcher Student prawa Kraków
Kamila Możdżeń Student prawa Kraków
Marta Krzywnicka Student prawa Warszawa
Natalia Tończyk Student prawa Toruń
Grzeogrz Wodyński Aplikant adwokacki Warszawa
dr Jan Rudnicki Prawnik – Nauczyciel akademicki Warszawa
Paweł Wiśniewski Aplikant radcowski Reda
Mariola Braszczyńska Aplikant adwokacki Siedlce
Katarzyna Zimon Aplikant radcowski Wrocław
Łukasz Rosiak Aplikant komorniczy Sochaczew
Michał Minda Aplikant radcowski Warszawa
Jacek Januszewski Student prawa Warszawa
Adrian Cieślik Prawnik Warszawa
Natalia Kalinowska Student prawa Warszawa
Michał Derek Student prawa Kraków
Zdzisław Karnat Student prawa Pysznica
Paulina Krawczak Student prawa Warszawa
ilona Olas Student prawa Kraków
Łukasz Granica Student prawa Gdańsk
Karolina Cichowlas Student prawa Warszawa
Dominik Kulpa Student prawa Warszawa
Łukasz Masztalerz Student prawa Gorzów Wlkp.
Ewelina Góralczyk Student prawa Warszawa
Krzysztof Mysza Adwokat Krosno
Dawid Kulpa Aplikant adwokacki Warszawa
Michał Ryłko Student prawa Kraków
Paulina Piechowicz Student prawa Kraków
dr Piotr Skonieczny Prawnik – Nauczyciel akademicki Rzym
dr Marcin Kałduński Prawnik – Nauczyciel akademicki Toruń
Grzegorz Pacek Radca prawny Bielsko-Biała
Rafał Klementowski Radca prawny Warszawa
Ryszard Naklicki Radca prawny Szczecin
Aleksander Zioło Radca prawny Żory
Dorota Krzyżanowska Radca prawny Warszawa
Agnieszka Pawlus Aplikant radcowski Bytom
Mikołaj Piotr Kalinowski Student prawa Warszawa
Adam Bujnowski Student prawa Mysiadło
Konrad Jaeschke Radca prawny Zamość
Anna Żmudzińska Student prawa Kraków
Marcin Lewiński Aplikant adwokacki Warszawa
Paulina Przewoźnik Aplikant adwokacki Warszawa
Łukasz Ciołkiewicz Adwokat Łódź
Jacek Dworakowski Radca prawny Ząbki
Marta Musiał Student prawa Wrocław
Klaudia Pietras Student prawa Kraków
Karol Jaworski Student prawa Rzeszów
Ewa Anna Eksterowicz- Krzymińska Prawnik Białystok
Maurycy Ciamciara Student prawa Kraków
Teresa Klepacz Prawnik Łódź
Grzegorz Romanowicz Student prawa Gdańsk
Piotr Skoczykłoda Adwokat Bydgoszcz
Rafał Marek Prawnik Łańcut
Rafał Przystański Adwokat Poznań
Dominika Soberka Student prawa Warszawa
Marcin Lechowicz Aplikant adwokacki Częstochowa
Joanna Folusz Student prawa Rozkoszówka
Elżbieta Surowiecka - Jachowicz Radca prawny Ustrzyki Dolne
Anna Dettlaff Student prawa Gdańsk
Andrzej Pawełczyk Radca prawny Lubliniec
Bartosz Opaciński Student prawa Gdańsk
Mariola Cwiklinska Radca prawny Barcin
Dominika Lewandowicz Adwokat Zduńska Wola
Piotr Budzyński Aplikant adwokacki Warszawa
Magdalena Muskała-Biros Prawnik – Urzędnik Bochnia
Anna Welcer Notariusz Wrocław
Henryk Glugla Student prawa Koszalin
Marta Budzyńska Aplikant adwokacki Warszawa
Stanisław Andrzej Potycz Radca prawny Legnica
Magdalena Królikowska Student prawa Koluszki
Anna Poswa Notariusz Wrrocław
Dominika Zubik-Skiba Radca prawny Sanok
Jarosław Cieślak Adwokat Wrrocław
Michał Kaczmarski Student prawa Poznań
Joanna Kufel-Orłowska Prawnik Łódź
Piotr Hachuła Radca prawny Lędziny
Małgorzata Heller-Kaczmarska Adwokat Poznań
Joanna Leszkiewicz Radca prawny Warszawa
dr Andrzej Bubnicki Prawnik Bytom
Sebastian Woźniak Adwokat Pisz
Piotr Trejnis Prawnik – Urzędnik Giżycko
Kacper Awzan Student prawa Poznań
Malgorzata Mydlak Radca prawny poznań
Anna Krzysztoforska Radca prawny Pruszcz Gdański
Małgorzata Kotuk Student prawa Gdańsk
Mieczysław Hebel Adwokat 84-230 Rumia
Grzegorz Jan Blicharz Prawnik Kraków
Sylwester Mglej Prawnik Baczyn
Paweł Waśkowiak Student prawa Piła
Matylda Kogut Aplikant adwokacki Jelenia Góra
Paweł Kogut Radca prawny Jelenia Góra
Karolina Piwarska Student prawa Frankfurt ( Oder)
Sławomir Korbela Adwokat Tychy
Joanna Stopka Radca prawny Katowice
Dariusz Szymczak Radca prawny Poznań
Piotr Lipiński Student prawa Konin
Paweł Urbańczyk Prawnik – Urzędnik Nowy Sącz
Łukasz Staszel Prawnik – Nauczyciel akademicki Katowice
Martyna Kucharska Student prawa Katowice
dr Anna Pawlukojć Adwokat Warszawa
Anna Żorawowicz Student prawa Piła
Agata Mazur Aplikant radcowski Rzeszów
Marek Bielecki Student prawa Warszawa
Piotr Polański Radca prawny Warszawa
Paweł Brynda Notariusz Stara Iwiczna
Jarosław Makówka Radca prawny Pszczyna
Piotr Rowiński Adwokat Piaseczno
Maciej Dunajewski Aplikant radcowski Błonie
Joanna Wołek Aplikant radcowski Krasnystaw
Mateusz Żabiński Asystent sędziego Biała Podlaska
Andrzej Jeleński Radca prawny Warszawa
Ryszard Kowalczyk Student prawa Golub-Dobrzyń
Paweł Kędziora Radca prawny Tomaszów Mazowiecki
Agata Duda Aplikant radcowski Obliźniak
Renata Husarz Aplikant radcowski Lublin
Nina Bień Aplikant adwokacki Warszawa
Krzysztof Zarzycki Aplikant radcowski Lublin
Ewa Skupińska- Pastuszak Aplikant adwokacki Warszawa
Piotr Sławicki Prawnik – Nauczyciel akademicki Lublin
Michał Panek Prawnik Warszawa
Paulina Borsuk Aplikant adwokacki Siedlce
Anna Łojewska-Jednoralska Notariusz Wejherowo
Andrzej Jednoralski Radca prawny Wejherowo
Tadeusz Zator Prawnik Gliwice
Magdalena Kościelniak Radca prawny Puszczykowo
Prof. dr hab. Aurelia Nowicka Prawnik – Nauczyciel akademicki Poznań
Bronisława Rynkiewicz Referendarz sądowy Łódź
Andrzej Dziedzic Asesor komorniczy Stargard Szczeciński
dr Paweł Sławicki Aplikant aplikacji sędziowskiej Warszawa
Paweł Gloss Radca prawny Tychy
Michał Śliwa Aplikant adwokacki Studzian
Michał Karłowski Radca prawny Szczecin
Karolina Gorzała Aplikant radcowski Warszawa
Bartosz Kowalski Asystent sędziego Katowice
Jadwiga Lipinska Radca prawny Olesno
Agata Orłowska Student prawa Kraków
dr Iwona Gredka Adwokat Katowice
dr Paulina Gwoździewicz-Matan Radca prawny Katowice
Maria Płoskonka Aplikant aplikacji ogólnej Cieszyn
Damian Bednarczyk Student prawa Borowie
Artur Grabowski Student prawa Kraków
PIOTR ORZEŁ Radca prawny limanowa
Mariusz Buliński Student prawa Lublin
Tobiasz Adam Kowalczyk Radca prawny Poznań
Marcelina Majewska Student prawa Kraków
Kinga Dygowska-Wojtalewicz Radca prawny Płock
Konstancja Paczkowska Student prawa Toruń
Arkadiusz Jóźwik Aplikant radcowski Kraków
JACEK WICA Radca prawny kościerzyna
Wojciech Kaszałowicz Radca prawny Zagórzany
Myślibór Biały Radca prawny Białystok
Marcin Śliwa Aplikant adwokacki Przeworsk
Paulina Majtkowska Student prawa Kraków
Martyna Warchoł Radca prawny CZERWIONKA-LESZCZYNY
Renata Beata Romanowska Student prawa Kraków
dr Michał Szczepankiewicz Legislator Nowy Sącz
dr Michał Szczepankiewicz Legislator Nowy Sącz
Agata Lizak Student prawa Łańcut
Katarzyna Czajkowska Prawnik – Urzędnik Częstochowa
Bartłomiej Kałucki Aplikant radcowski Koniecpol/Kraków
Prof. dr hab. Ewelina Kotecka Sędzia Kraków
Andrzej Czaplicki Prawnik Gdynia
dr Radosław Grzymkowski Prawnik – Nauczyciel akademicki Warszawa
Ewelina Rogalska Prawnik Poznań
Paweł Jan Słowik Radca prawny Kraków